Onder ROBI interior B.V wordt in deze voorwaarden en elders op deze website verstaan, de onderneming gevestigd te Sterrebos 46 te 3500 Hasselt, met het ondernemersnummer: BE0746.643.444

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen ROBI B.V en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-01-2021en met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

ROBI B.V geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Welke gegevens van klanten worden opgeslagen?
naam , adres, postcode en woonplaats, e-mailadres

Welke gegevens van leveranciers worden opgeslagen?
bedrijfsnaam, BTW-nummer, wat en hoeveel er is gekocht,  wanneer er is aangekocht, aan welk BTW-tarief is gerekend.

Waar worden de gegevens bewaard?
ROBI B.V bewaart de offertes en facturen op de persoonlijke computer en op een beveiligde cloudomgeving

 

Webhosting

Econoweb
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Econoweb. Econoweb verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Econoweb heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Econoweb is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

Econoweb
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Econoweb. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik,

verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Econoweb heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors

Mollie
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Verzenden en logistiek

Bpost
Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost delen. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost onderaannemers inschakelt, stelt Bpost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

ROBI B.V zal zich inspannen om de bestelde zaken binnen de afgesproken aantal werkdagen na de orderbevestiging en de ontvangst van de betaling te leveren op het leveradres, mits voorradig. Wanneer iets niet voorradig is, wordt er contact opgenomen met de koper. De levertijden gelden als indicatie. Mocht de bestelling niet binnen de 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestellng kosteloos te annuleren. Goederen worden geleverd in België en in het buitenland.

Voor vragen of indien u gebruik wenst te maken van onze foto’s, gepubliceerd op onze diverse kanalen, dient u schriftelijk toestemming te vragen hiervoor aan info@robi.be.

Indien u aankoopt met ondernemersnummer en met het oog op doorverkoop via uw website of kanalen, dient u ons hiervan ook schriftelijk op de hoogte te stellen.

 

Facturatie en boekhouden

Excel
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van Excell. Wij gebruiken uw naam, adres en woonplaatsgegevens met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen. Wij zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierna beschreven.

 

Algemeen doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
De administratie wordt 10 jaar bewaard nadat er er geen zaken meer worden gedaan tussen ROBI B.V en de klant. Na deze periode wordt de administratie vernietigd zowel online als op papier.  ROBI B.V verricht zelf onderhoud aan computer en opslagschijven en zorgt voor de beveiliging daarvan.

Inzagerecht
Uw gegevens blijven van u. U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, tot u de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van ROBI B.V. Als u bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe ROBI B.V ze gebruikt. U dient dit beleid te lezen zodat u kunt begrijpen wat voor soort cookies we gebruiken, of de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt.

Cookies bevatten gewoonlijk geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die we over u opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in, en verkregen uit Cookies. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en veilig bewaren, zie ons Privacybeleid. We slaan geen gevoelige persoonlijke informatie op, zoals postadressen, accountwachtwoorden, enz. in de Cookies die we gebruiken.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiel apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die details bevatten over uw browsegeschiedenis op die website onder de vele toepassingen ervan.

Cookies kunnen “Persistent” of “Sessie” cookies zijn. Persistente cookies blijven op uw persoonlijke computer of mobiele apparaat wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit.

We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de onderstaande doeleinden:

Noodzakelijke / essentiële cookies

Type: Sessiecookies
Beheerd door: ROBI B.V
Doel: Deze cookies zijn essentieel om u te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via de website (https://robi.ontwerpfase.be) en om u in staat te stellen sommige van de functies ervan te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te authentiseren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar u om heeft gevraagd niet worden geleverd, en wij gebruiken deze cookies alleen om u deze diensten te leveren.

 

Functionaliteitscookies
Type: Permanente cookies
Beheerd door: ROBI B.V
Doel: Deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een meer persoonlijke ervaring te geven en om te voorkomen dat u bij elk gebruik van de website uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

Als U het gebruik van cookies op de website wilt vermijden, moet u eerst het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen en vervolgens de cookies die in uw browser zijn opgeslagen en die aan deze website zijn gekoppeld, verwijderen. U kunt deze optie te allen tijde gebruiken om het gebruik van cookies te voorkomen.

Als u onze cookies niet accepteert, kunt u enig ongemak ondervinden bij het gebruik van de website en kunnen sommige functies niet goed functioneren.

Als u cookies wilt verwijderen of uw webbrowser wilt instrueren om cookies te verwijderen of te weigeren, ga dan naar de hulppagina’s van uw webbrowser.
– Ga voor de Chrome-webbrowser naar deze pagina van Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050.
– Voor de Internet Explorer webbrowser, bezoek deze pagina van Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835.
– Voor de Firefox-webbrowser kunt u deze pagina van Mozilla bezoeken: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored.
– Voor de webbrowser Safari kunt u terecht op deze pagina van Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac.
Voor elke andere webbrowser kunt u de officiële webpagina’s van uw webbrowser bezoeken.
Als u vragen heeft over dit cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen per e-mail: info@robi.ontwerpfase.be

Prijsopgave
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Voor de gevolgen van deze druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in Euro. Alle prijzen zijn exclusief bezorgkosten. De verzendkosten worden afzonderlijk vermeld bij het afrekenen van de bestelling.

Eigendom
De geleverde producten, onder welke vorm ook, blijven eigendom van ROBI B.V en mogen op geen enkele manier verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onzentwege. Indien dit toch gebeurt, is men van rechtswege schuldig aan oneerlijke concurrentie of een daad van namaking. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk de afgifte niet van eisen.

Klachten en aansprakelijkheid
Elke klacht of protest moet schriftelijk en aangetekend worden verzonden binnen de acht dagen na levering. Zelfs indien de leveringsbon niet ondertekend wordt door de opdrachtgever, begint deze termijn van acht dagen direct na levering.

Wettelijk gezien heeft de koper recht op 7 dagen bedenktermijn, waarbinnen de koper schriftelijk aan ROBI B.V kan meedelen dat hij van de koop wilt afzien. De koper draagt de transportkosten voor het terugsturen. Het aankoopbedrag zal worden teruggestort.

De koper dient de geleverde goederen bij ontvangst te controleren. Indien blijkt dat de goederen beschadigd of incompleet zijn, dient de koper dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan ROBI B.V en zullen de goederen vervangen of terugbetaald worden indien de klacht gegrond is.

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren en dergelijke meer op de internetsite van ROBI B.V gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
ROBI Interior B.V
Sterrebos 46 te 3500 Hasselt.
E: info@robi.ontwerpfase.be

T: 0493-295809

Contactpersoon voor privacyzaken
Rob Reynders

Welkom op Robi.be! Wij maken gebruik van cookies om jou de beste gebruikerservaring te bieden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en helpen ons het verkeer te analyseren. Door verder te gaan, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Bedankt voor jouw bezoek aan Robi.be! 

Jaarlijks Verlof

We zijn op jaarlijks verlof van 17 juli tot en met 6 augustus
Vanaf maandag 7 augustus staan we graag weer voor u klaar.

Onze webshop blijft actief.
LET OP! Bestellingen worden behandeld vanaf 7 augustus 2023.

Bedankt voor uw begrip.